Kto może wziąć udział w projekcie?

Udział w Projekcie może wziąć wyłącznie osoba, która w chwili przystąpienia do Projektu spełnia niżej wymienione kryteria kwalifikowalności:

 • jest osobą o niskich kwalifikacjach, tj. posiadającą wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (do poziomu ISCED 3 włącznie),
 • jest w wieku 25 lat i więcej,
 • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego1) na terenie województwa podkarpackiego,
 • jest osobą należącą do min. jednej z grup:
  • wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci do lat 3
  • niepełnosprawnych
  • w wieku 50+
  • pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • nie posiada znajomości języka angielskiego,
 • z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji językowych

 

W ramach rekrutacji do projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć osoby:

 • Wiek 50+ – 1 pkt
 • Osoba niepełnosprawna – 2 pkt
 • Osoba wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci – 2 pkt
 • Osoba zamieszkała na terenach wiejskich – 2 pkt
 • Osoba pozostała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – 2 pkt

 

 


1. Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.