Jak zgłosić się do projektu?

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub drogą pocztową:

  • Formularz zgłoszeniowy wypełniony elektronicznie lub pisemnie zgodnie z podanym wzorem i opatrzony czytelnym podpisem Kandydata/ki wraz z wymaganymi załącznikami:
    • oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do udziału w Projekcie
    • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
    • oświadczenie o byciu osobą pracującą (jeśli dotyczy)
    • zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, jeśli dotyczy
  • Test wiedzy języka niemieckiego

Dokumenty dostępne są na stronie projektu w zakładce „dokumenty do pobrania” w biurze projektu oraz lokalnych JST.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub drogą pocztową: ul. Jabłońskiego 12, 35-068 RZESZÓW lub na adres: „Pretender”, ul. Piotrkowska 173 lok 102, 90-447 ŁÓDŹ

Rekrutacja odbywa się w maju 2017