Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego

Bezpłatne szkolenie z języka niemieckiego dla osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. Podkarpackiego.

Projekt „Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez „Pretender” Adrian Wronka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego”, którego celem jest nabycie w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 kwalifikacji z języka niemieckiego na pełnym poziomie biegłości A wg skali ESKOJ przez min. 90% spośród 276 osób (144K/132M) uczestników projektu o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne) w wieku 25 lat i więcej zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. podkarpackiego, należących do min jednej z następujących grup:

  • osoby wchodzące na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

W ramach projektu oferowany jest bezpłatny Kurs języka niemieckiego 240 godzin na poziomie A1 i A2, zakończony certyfikacją TELC na pełnym poziomie A.

Moduł A1- zakończony egzaminem wewnętrznym – 120 godzin:

  • I moduł – 60 godzin
  • II moduł – 60 godzin

Następnie osoby po zakończonym module A1 uczestniczą w Module A2 – 120 godzin:

  • I moduł – 60 godzin
  • II moduł – 60 godzin

Zapewnione pomoce dydaktyczne (podręczniki na poziomie A1 oraz A2)
Zajęcia 240 godzin (A1-120h, A2-120h,) przez 12 miesięcy.
Zajęcia w tygodniu lub w weekendy (dopasowane do potrzeb uczestników)

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 -30.06.2018

Wartość projektu: 996 367,20 PLN

Dofinansowanie UE: 846 912,12 PLN